Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας πολιτικής 25/05/2018

Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της πολιτικής είναι να δώσει γενικές κατευθύνσεις για τα θέματα προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων (συλλογή, χρήση, αποκάλυψη, παρακολούθηση, κλπ.) της Εταιρείας «OVB ΕΛΛΑΣ ΠΑΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΕΠΕ & ΣΙΑ ΕΕ» με αντικείμενο τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΑΦΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, Αγίας Παρασκευής 101Α, 15234 Χαλάνδρι, ΑΦΜ 099288890, ΔΟΥ Χαλανδρίου.

 1. Σκοπός αυτής της πολιτικής

  Αυτή η πολιτική εξηγεί πως η «OVB ΕΛΛΑΣ ΠΑΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΕΠΕ & ΣΙΑ ΕΕ», Αγίας Παρασκευής 101Α, 15234 Χαλάνδρι, ΑΦΜ 099288890, ΔΟΥ Χαλανδρίου. (εφεξής ονομάζεται η Εταιρεία) μπορεί να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες της και να τις χρησιμοποιεί για να ικανοποιήσει τις πελατειακές και κανονιστικές απαιτήσεις.

  Επίσης, περιγράφει ορισμένα από τα μέτρα ασφαλείας που η Εταιρεία λαμβάνει προκειμένου να προστατεύσει το απόρρητο των δεδομένων και παρέχει ορισμένες εγγυήσεις για πράγματα που η Εταιρεία δεν θα κάνει.

 2. Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο

  Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών της Εταιρίας υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997) για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR: 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης Απριλίου 2016, eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/.

  Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

  Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.

  Σε κάθε περίπτωση η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο.

  Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας.

 3. Δέσμευση

  Η Εταιρεία θεωρεί ότι η προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των πελατών είναι υψίστης σημασίας και έχει δεσμευτεί να παρέχει σε όλους τους πελάτες εξατομικευμένες υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις των και με τρόπο που να διασφαλίζει την ιδιωτική τους ζωή.

 4. Συλλογή και επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών

  Η Εταιρεία διαχειρίζεται και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε πλήρη συμμόρφωση με τα σχετικά άρθρα του GDPR (5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, κλπ.).

  Ειδικά για το άρθρο 5 (Αρχές που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα) η Εταιρεία παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαβεβαιώσει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα:

  1. υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων («νομιμότητα, αντικειμενικότητα και διαφάνεια»),
  2. συλλέγονται για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς. Η περαιτέρω επεξεργασία για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, ή σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας, ή στατιστικούς σκοπούς δεν θεωρείται ασύμβατη με τους αρχικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 («περιορισμός του σκοπού»),
  3. είναι κατάλληλα, συναφή και περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία («ελαχιστοποίηση των δεδομένων»),
  4. είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, επικαιροποιούνται, ενώ· πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας («ακρίβεια»),
  5. διατηρούνται υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων των δεδομένων μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους σκοπούς της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να αποθηκεύονται για μεγαλύτερα διαστήματα, εφόσον υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 89 παράγραφος 1 και εφόσον εφαρμόζονται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που απαιτεί ο παρών κανονισμός για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων («περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης»),
  6. υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλειά τους, μεταξύ άλλων την προστασία τους από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά, με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων («ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα»).

  Ορισμένες από τις προσωπικές πληροφορίες που κατέχει η Εταιρεία για σας μπορεί να είναι ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, κατά την έννοια του νόμου περί προστασίας των δεδομένων και άλλων σχετικών νόμων.

  Η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες για εσάς από διάφορες πηγές, μεταξύ των οποίων:

  1. από εσάς όταν συμφωνείτε να πάρετε μια υπηρεσία από την Εταιρεία μας και στην περίπτωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει τα προσωπικά ή / και τα επιχειρησιακά στοιχεία επικοινωνίας σας και την συναίνεσή σας,
  2. από εσάς όταν επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας με ένα αίτημά σας για πληροφορίες, και
  3. από δημόσια διαθέσιμες πηγές.
 5. Τύποι προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

  Όταν αλληλεπιδράτε με την Εταιρεία, μπορεί να σας ζητήσουμε ή να λάβουμε ορισμένα δεδομένα με την συναίνεσή σας, όπως:

  • Το όνομά σας,
  • Τη διεύθυνση email σας,
  • Τον αριθμό τηλεφώνου σας,
  • Το προφίλ σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
  • Το φύλο σας,
  • Την ηλικία σας,
  • Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε αγοράσει,
  • Τη χρήση και τις δραστηριότητές σας στις σελίδες της Εταιρείας,
  • Τα ενδιαφέροντά σας, και
  • Άλλες πληροφορίες που σχετίζονται με τη συμπεριφορά σας στο Διαδίκτυο.

  Επίσης, μπορεί να συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μέσω cookies ή παρόμοιων τεχνικών όπως ενδεικτικά:

  • Τη διεύθυνση IP σας,
  • Το αναγνωριστικό cookie σας,
  • Το πρόγραμμα περιήγησής σας,
  • Την τοποθεσία σας,
  • Τις ιστοσελίδες που επισκέπτεστε στις διαδικτυακές μας τοποθεσίες,
  • Τις διαφημίσεις που βλέπετε ή στις οποίες κάνετε κλικ.
 6. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

  Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του ιστοχώρου (site), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

  Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή μερικά αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να ‘φορτωθεί’ (downloaded), να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

 7. Χρήση των πληροφοριών

  Οι πληροφορίες που παρέχετε στην Εταιρεία ή η Εταιρεία κατέχει μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για:

   

  1. την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας όταν κάνετε ερωτήσεις,
  2. να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται από την Εταιρεία στο παρελθόν, τώρα ή στο μέλλον,
  3. για να διενεργήσουμε ανάλυση μάρκετινγκ και να δημιουργήσουμε το προφίλ πελατών και τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών,
  4. για να βοηθήσουν την Εταιρεία για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή της απώλειας, και
  5. για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.λπ.) για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από την Εταιρεία, και εξουσιοδοτημένους επιλεγμένους συνεργάτες.
 8. Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e – mail)

  Για την παραχώρηση στον επισκέπτη / χρήστη ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Εταιρείας ζητούνται τα εξής στοιχεία :

  1. Ονοματεπώνυμο,
  2. Ηλικία
  3. Εκπαίδευση (πληροφόρηση για απολυτήριο και / ή άλλο πιστοποιητικό σπουδών)
  4. Διεύθυνση / Έδρα - ΤΚ - Τηλέφωνο - Πόλη – Χώρα, και
  5. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e – mail).

  Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται σε τρίτους. Η Εταιρεία δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που λαμβάνει από τους επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας.

 9. Αποκάλυψη πληροφοριών

  Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία μας δεν διακινεί προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους (άρθρο 11ν. 2472/1997) και σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR: 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης Απριλίου 2016,.

  Σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, ή διαβιβάζει ή ενοικιάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Εταιρεία μας για να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτησή σας.

  Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες μόνο εφόσον ζητηθεί νομίμως για νομικούς ή κανονιστικούς σκοπούς, στο πλαίσιο της δικαστικής διαδικασίας ή και της ενδεχόμενης νομικής διαδικασίας.

 10. Προστασία των πληροφοριών

  Η Εταιρεία διατηρεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ελέγχων για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας.

  Αυτό περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον GDPR (άρθρα 5, 28, 30, 32, 33, 34, 40, 55 – 58, κλπ.) ένα σύνολο διοικητικών μέτρων, πολιτικών ασφαλείας, διαδικασίες και πρακτικές για να ελέγξουμε την ταυτότητά σας όταν μας τηλεφωνήσετε, την κρυπτογράφηση δεδομένων στις ιστοσελίδες μας, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σε θέσεις εκτός Εταιρείας, κ.λπ., προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλες τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις.

 11. Πρόσβαση στο Internet

  Εάν επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω του Διαδικτύου, τότε μπορεί να χρησιμοποιήσουμε την e-mail διεύθυνσή σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.

  Πρέπει να γνωρίζετε ότι οι επικοινωνίες μέσω του Διαδικτύου, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ., δεν είναι ασφαλείς εκτός εάν έχουν κρυπτογραφηθεί.

  Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια των προσωπικών πληροφοριών σας που είναι πέρα από τον έλεγχο της Εταιρείας.

 12. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

  Σύμφωνα με το Νόμο 2472/97, και τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR: 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 27ης Απριλίου 2016, όπως ισχύουν, έχετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής, φορητότητας, διόρθωσης και αντίρρησης (άρθρα 15 – 22 του GDPR). Έχετε δηλαδή το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν. Περαιτέρω έχετε δικαίωμα να προβάλλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που σας αφορούν, με ισχύ για το μέλλον. Επιπρόσθετα έχετε, σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις, δικαίωμα διόρθωσης, και διαγραφής των εν λόγω δεδομένων.

  ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

  Μπορείτε να ασκήσετε, κατά περίπτωση, τα εξής δικαιώματα:

  • το δικαίωμα πρόσβασης, για να μάθετε ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, για ποιο σκοπό και τους αποδέκτες αυτών (GDPR Άρθρο 15 ‘Δικαίωμα πρόσβασης του υποκειμένου των δεδομένων’),
  • το δικαίωμα διόρθωσης, για να διορθωθούν τυχόν ελλείψεις ή ανακρίβειες των δεδομένων σας (GDPR Άρθρο 16 ‘Δικαίωμα διόρθωσης’)
  • το δικαίωμα διαγραφής (δικαίωμα στη λήθη), για να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τα αρχεία μας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη (GDPR Άρθρο 17 ‘Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)’)
  • το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων σας (GDPR Άρθρο 18 ‘Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας’)
  • το δικαίωμα ενημέρωσης κάθε διόρθωσης ή διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων που διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 16, το άρθρο 17 παράγραφος 1 και το άρθρο 18 (GDPR Άρθρο 19 ‘Υποχρέωση γνωστοποίησης όσον αφορά τη διόρθωση ή τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή τον περιορισμό της επεξεργασίας’)
  • το δικαίωμα φορητότητας, για να λάβετε τα δεδομένα σας σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο (GDPR Άρθρο 20 ‘Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων’)
  • το δικαίωμα εναντίωσης, ιδίως ένα δεν επιθυμείτε τη χρήση των δεδομένων σας για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, περιλαμβανομένης της εναντίωσης στην κατάρτιση προφίλ (GDPR Άρθρο 21 ‘Δικαίωμα εναντίωσης’ και GDPR Άρθρο 22 ‘Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ’).

  Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας παρακαλείσθε να αποστείλετε σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων της Εταιρείας, ο οποίος αναφέρεται παρακάτω.

  Η Εταιρεία δεσμεύεται να σας παράσχει, στο μέτρο του τεχνικώς εφικτού, αυτοματοποιημένα μέσα για την άσκηση των δικαιωμάτων σας και να προβαίνει στην ικανοποίηση των αιτημάτων σας.

  Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να ανταποκριθεί σε κάθε σχετικό αίτημά σας εντός τριάντα ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, σε περίπτωση που λόγω πολυπλοκότητας του αιτήματός σας ή λόγω του όγκου των πληροφοριών δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματός σας εντός τριάντα ημερών, η Εταιρεία θα σας ενημερώσει μέσα στην παραπάνω προθεσμία εγγράφως για τους λόγους της καθυστέρησης και θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ικανοποίηση του αιτήματός σας το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση εντός δύο επιπλέον μηνών.

  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην ικανοποιήσει το αίτημά σας, στην περίπτωση που αυτό κριθεί προδήλως αβάσιμο ή υπερβολικό, ενημερώνοντάς σας σχετικά με τους λόγους της μη ικανοποίησης αυτού.

  Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η οποία μπορεί να δεχθεί και την υποβολή σχετικών παραπόνων είτε σε γραπτή μορφή στο πρωτόκολλό της (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

 13. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

  Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Εταιρείας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες.
  Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

  Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
  Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Πολιτική Cookies

Ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας πολιτικής 25 Μαΐου 2018

Ο πρωταρχικός στόχος αυτής της πολιτικής είναι να δώσει γενικές κατευθύνσεις για τα θέματα χρήσης των cookies στον ιστότοπο της Εταιρείας

«OVB ΕΛΛΑΣ ΠΑΝΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΗ ΕΠΕ & ΣΙΑ ΕΕ», Αγίας Παρασκευής 101Α, 15234 Χαλάνδρι, ΑΦΜ 099288890, ΔΟΥ Χαλανδρίου, www.ovb.gr

 1. Εισαγωγή

  Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.

 2. Τι είναι τα cookies;

  Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

 3. Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

  <h5>Παράδειγμα:</h5>

  Στην σελίδα μας χρησιμοποιοούνται cookies για να θυμούνται:

   

  Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη φυλλομέτρηση. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά.

  Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

  1. τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την απεικόνιση, π.χ. φωτεινότητα ή μέγεθος χαρακτήρων,
  2. αν έχετε συμφωνήσει (ή όχι) να χρησιμοποιούμε cookies σ΄ αυτόν τον ιστότοπο,
  3. επίσης, ορισμένα βίντεο ενσωματωμένα στις σελίδες μας χρησιμοποιούν ένα cookie για να συγκεντρώνουν ανώνυμα στατιστικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φθάσατε ως το συγκεκριμένο σημείο και για το ποια βίντεο επισκεφτήκατε.
 4. Πώς να ελέγχετε τα cookies

  Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ:

  https://wikis.ec.europa.eu/display/WEBGUIDE/04.+Cookies+and+similar+technologies
  www.aboutcookies.org

  Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

 5. Επικοινωνία

  Αν έχετε απορίες για την παραπάνω πολιτική ή και την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

  Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων:
  OVB ΕΛΛΑΣ
  Αγίας Παρασκευής 101Α,
  210 6019060
  isinnis@ovb.gr

  Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:
  ADVANCED QUALITY SERVICES LTD
  2106216990
  dpo@ovb.gr

 6. Πληροφόρηση για την προστασία δεδομένων και απαραίτητες νομικές πληροφορίες για την χρήση της υπηρεσίας «ΖΟΟΜ» σε Τηλεδιασκέψεις στις εταιρείες OVB Ελλάς και Eurenta Ελλάς

  Με την παρούσα γνωστοποίηση επιθυμούμε να σας πληφορήσουμε για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε σχέση με την χρήση της εφαρμογής του Zoom.

  Σκοπός της επεξεργασίας

  Χρησιμοποιούμε την εφαρμογή „Zoom“ για την διεξαγωγή Online-Meetings, Τηλεδιασκέψεων και/ή Online-Εκπαιδεύσεων (στο εξής αποκαλούμενα: „Online-Meetings“). Το „Zoom“ αποτελεί μία υπηρεσία της εταιρείας Zoom Video Communications, Inc., με έδρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

  Υπεύθυνος

  Υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων, τα οποία έχουν άμεση σχέση με την διεξαγωγή  „Online-Meetings“, είναι ο όμιλος OVB Holding AG.

  Σημείωση: Εφόσον περιηγηθείτε στο Internet-Site του „Zoom“, υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων είναι ο πάροχος του „Zoom“. [s1]

  Ποιά δεδομένα υφίστανται επεξεργασίας;

  Κατά την χρήση του „Zoom“ υφίστανται επεξεργασία απλών ή/και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Αυτά είναι ειδικότερα τα δεδομένα του χρήστη (Επώνυμο, Όνομα, Διεύθυνση E-Mail, και κατά περίπτωση: αρ. τηλεφώνου, φωτογραφία) καθώς και δεδομένα σε μορφή κειμένου, ψηφιακού ηχητικού αρχείου (audio) ή αρχείου εικόνας-ήχου (video) που τυγχάνουν επεξεργασίας κατά τη διάρκεια „Online-Meetings“. Κατά τη διάρκεια χρήσης της υπηρεσίας μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να θέσετε οι ίδιοι εκτός λειτουργίας την κάμερα ή το μικρόφωνο μέσω των λειτουργιών του ZOOM. Σας πληροφορούμε ότι παράγονται και χρησιμοποιούνται μεταδεδομένα (για λεπτομέρειες κοιτάξτε στον σύνδεσμο: https://zoom.us/privacy#_Toc44414846).

  Έκταση επεξεργασίας

  Χρησιμοποιούμε την εφαρμογή του „Zoom“ για την διεξαγωγή „Online-Meetings“. Σε περίπτωση που επιθυμούμε την καταγραφή και αποθήκευση σε ψηφιακό αρχείο „Online-Meetings“, σας πληροφορούμε προηγουμένως με διαφάνεια και ζητούμε την συγκατάθεσή σας.  Σε περίπτωση Online-Εκπαιδεύσεων  δύναταινα διαθέσουμε το ψηφιακό αρχείο της εκπαίδευσης σε επιλεγμένους χρήστες μέσω σχετικού συνδέσμου. Αυτό σας κοινοποιείται πριν την αποθήκευση της συνεδρίας σε ψηφιακό αρχείο. 

  Νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων

  Στον βαθμό που γίνεται επεξεργασία προσωπικών δεδομένων εργαζόμενων της OVB Ελλάς, νομική βάση είναι το άρθρο 6, Παρ. 1 εδάφιο β’ του GDPR που αφορά στην επεξεργασία για την εκπλήρωση της συμβατικής σχέσης.  Σε περίπτωση που κατά την χρήση του ΖΟΟΜ δεν είναι απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για την αιτιολόγηση, διεξαγωγή ή λήξη της συμβατικής σχέσης του φυσικού προσώπου, αποτελούν όμως βασικά συστατικά στοιχεία κατά την χρήση του „Zoom“, τότε αποτελεί νομική βάση επεξεργασίας  το άρθρο 6, Παρ. 1 εδάφιο στ’ του GDPR που αφορά στην εξυπηρέτηση των σκοπών των έννομων συμφερόντων που επιδιώκουμε και δυνητικά το άρθρο 6, Παρ. 1 εδάφιο α’ του GDPR που αφορά στη λήψη της συγκατάθεσή σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς.[s2]  Το ενδιαφέρον μας σε σχέση με τα προαναφερόμενα επικεντρώνεται στην αποτελεσματική διεξαγωγή „Online-Meetings“.

  Αποδέκτες / Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτους

  Προσωπικά δεδομένα, τα οποία υφίστανται επεξεργασίας στο πλαίσιο της συμμετοχής σε „Online-Meetings“ δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εφόσον δεν υπάρχει σχετική έννομη υποχρέωση..

  Λοιποί αποδέκτες: Ο πάροχος του „Zoom“ λαμβάνει απαραίτητα γνώση των προαναφερόμενων δεδομένων, στο βαθμό που αυτό προβλέπεται στα πλαίσια της σύμβασης εκτέλεσης επεξεργασίας δεδομένων με το „Zoom“.

  Λοιπές πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων της εταιρείας Zoom Inc. μπορείτε να βρείτε στους κάτωθι συνδέσμους:

  https://Zoom.us/de-de/privacy.html

  https://Zoom.us/de-de/gdpr.html

  Επεξεργασία δεδομένων εκτός της Ευρωπαικής Ένωσης

  Η εταιρεία παροχής του Zoom έχει την έδρα της στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Για το λόγο αυτό λαμβάνει χώρα επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και σε μία χώρα εκτός ΕΕ.  Έχουμε συνάψει σύμβαση επεξεργασίας δεδομένων με τον πάροχο του „Zoom“ στη βάση των συμβατικών ρητρών που προβλέπονται στην ΕΕ. Μετά την δήλωση μη εγκυρότητας ΕΕ-US-Privacy-Shields δεν υφίσταται στην παρούσα φάση αντίστοιχα κατάλληλο επίπεδο προστασίας για την διαβίβαση προσωπικών δεδομένων στις ΗΠΑ, όπως στην ΕΕ.  Τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων επί των προσωπικών τους δεδομένων είναι π.χ. περιορισμένα στις ΗΠΑ. Ως συμπληρωματικό μέτρο προστασίας εκτός από την ειδική διαμόρφωση της πλατφόρμας για την εταιρεία μας, χρησιμοποιούμε αποκλειστικά Datacenter σε χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ για τα „Online-Meetings“. Ψηφιακά αρχεία συνεδριών διατηρούνται αποθηκευμένα μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα στους Server του ZOOM και στην συνέχεια διατηρούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες υποχρεώσεις φύλαξης προσωπικών δεδομένων σε server στην ΕΕ.

  Υπεύθυνος προσωπικών δεδομένων

  Ο αρμόδιος υπεύθυνος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι:

  Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων: Εταιρεία Advanced Quality Services Ltd.

  Τυρνάβου & Σαρανταπόρου 1Α, 14565 Αγ. Στέφανος

  E-Mail: dpo@ovb.gr

  Τα δικαιώματά σας ως φυσικό πρόσωπο

  Έχετε το δικαίωμα στην πληροφόρηση για τα προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς οποιαδήποτε στιγμή για να σας πληροφορήσουμε σχετικά. Σε αιτήματα για πληροφόρηση που δεν υποβάλλονται γραπτώς, παρακαλούμε για την κατανόησή σας, καθώς ενδέχεται να ζητήσουμε επιπλέον στοιχεία για να επαληθεύσουμε την ταυτότητά σας ως το πρόσωπο που ασκεί το δικαίωμα στην πληροφόρηση.

  Εκτός αυτού έχετε δικαίωμα στην διόρθωση ή στην διαγραφή ή στον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, στο βαθμό που προβλέπεται από την σχετική νομοθεσία.Επίσης έχετε το δικαίωμα της εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων. Ακόμη έχετε το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε μια απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία και που έχει νομικές ή άλλες σημαντικές συνέπειες για εσάς. Τέλος, έχετε το δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων σας. και της  τους.

  Διαγραφή δεδομένων

  Προβαίνουμε στην διαγραφή προσωπικών δεδομένων βασικά όταν δεν υφίσταται ανάγκη για περαιτέρω αποθήκευσή τους. Τέτοια ανάγκη προκύπτει όταν τα δεδομένα απαιτούνται για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων, για τον έλεγχο και την εκπλήρωση η μη απαιτήσεων εγγύησης. Στην περίπτωση νομίμων απαιτήσεων φύλαξης δεδομένων πραγματοποιείται διαγραφή τους μετά την λήξη της εκάστοτε υποχρέωσης φύλαξης.

  Ακόμα και μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης διατηρούν οι OVB Ελλάς και Eurenta Ελλάς αποθηκευμένα τα δεδομένα, στο βαθμό που τα χρειάζονται για να μπορούν να λογοδοτήσουν έναντί σας ή έναντι τρίτων, για να τηρούν νόμιμες προθεσμίες φύλαξης ή για να μπορούν να επικαλούνται και να ασκούν τα νόμιμα δικαιώματά τους. Όλα τα υπόλοιπα „Online-Meetings“ που αποθηκεύονται σε ψηφιακά αρχεία διαγράφονται το αργότερο μετά από διάστημα 3 μηνών. Οι OVB Ελλάς και Eurenta Ελλάς φυλάσσουν τα δεδομένα σας στη βάση της δηλωμένης συναίνεσής σας και τα διαγράφουν άμεσα σε περίπτωση που ασκήσετε δικαίωμα εναντίωσης.

  Στάθμη: 16.11.2021