(βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας (sustainability) στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών)

Γνωστοποίηση για τους κίνδυνους βιωσιμότητας σε χρηματοπιστωτικά προϊόντα

Τι είναι ο κίνδυνος βιωσιμότητας;

Ως κίνδυνος βιωσιμότητας ορίζεται κάθε γεγονός ή περίσταση στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης που εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει πραγματικές ή δυνητικές σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αξία μίας επένδυσης. Οι κίνδυνοι αυτοί δύνανται να έχουν συνέπειες για μεμονωμένες επιχειρήσεις, για το σύνολο κλάδων της οικονομίας καθώς και για ολόκληρες γεωγραφικές περιοχές.

Παραδείγματα κινδύνων βιωσιμότητας στους τρεις τομείς

  • Περιβάλλον: Στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής μπορεί η ολοένα και συχνότερη εκδήλωση ακραίων καιρικών φαινομένων να αποτελέσει κίνδυνο βιωσιμότητας. Ο κίνδυνος αυτός αποκαλείται και φυσικός κίνδυνος. Ως παράδειγμα τέτοιου κινδύνου αναφέρουμε μία εκτεταμένη χρονική περίοδο ξηρασίας σε μια γεωγραφική περιοχή. Οι καιρικές αυτές συνθήκες θα μπορούσαν να επηρεάσουν π.χ. την στάθμη των ποταμών που αποτελούν εμπορικούς δρόμους, με αποτέλεσμα την δυσχερή μεταφορά αγαθών για άγνωστο διάστημα.
  • Κοινωνία: Σε κοινωνικό επίπεδο θα μπορούσαν να επέλθουν κίνδυνοι από την μη τήρηση εργασιακών δικαιωμάτων ή μέτρων προστασίας της υγείας του πληθυσμού.
  • Διακυβέρνηση: Ως παραδείγματα κινδύνων στον τομέα της διοίκησης ενός οργανισμού αναφέρονται η μη τήρηση φορολογικών υποχρεώσεων ή η διαφθορά σε μία επιχείρηση.

Γνωστοποίηση σχετικά με την ενσωμάτωση κινδύνων βιωσιμότητας στην συμβουλευτική δραστηριότητα (Άρθρο 3 του Κανονισμού ΕΕ 2019/2088)

Οι OVB Ελλάς και Eurenta Ελλάς δεν ακολουθούν στην παρούσα φάση δική τους Στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης στις συμβουλευτικές τους δραστηριότητες πληροφόρησης έναντι κινδύνων βιωσιμότητας, λαμβάνεται υπόψη η πληροφόρηση που παρέχουν οι συνεργαζόμενες με τις OVB Ελλάς και Eurenta Ελλάς εταιρείες, ως πάροχοι προϊόντων στον χρηματοπιστωτικό τομέα στην Ελλάδα. Οι συνεργαζόμενες αυτές εταιρείες γνωστοποιούν εντός της προσυμβατικής τους πληροφόρησης τον τρόπο που λαμβάνουν υπόψη τους τους κινδύνους βιωσιμότητας κατά την λήψη επενδυτικών αποφάσεων. Ο πελάτης μπορεί να υποβάλλει σχετικά ερωτήματα πριν από την πιθανή σύναψη σύμβασης. Οι OVB Ελλάς και Eurenta Ελλάς παρακολουθούν τις εξελίξεις στο πλαίσιο εφαρμογής του Κανονισμού ΕΕ 2019/2088 και προτίθενται να υιοθετήσουν εν ευθέτω χρόνω δική τους Στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη της τις δυνητικές αρνητικές συνέπειες κινδύνων βιωσιμότητας στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Γνωστοποίηση σχετικά με τον συνυπολογισμό δυνητικά αρνητικών συνεπειών σε παράγοντες αειφορίας (Άρθρο 4 του Κανονισμού ΕΕ 2019/2088)

Στο πλαίσιο της παροχής συμβουλών λαμβάνονται υπόψη οι σημαντικότερες δυνητικές αρνητικές συνέπειες επενδυτικών αποφάσεων σε παράγοντες αειφορίας. Ο συνυπολογισμός των δυνητικών αρνητικών αυτών συνεπειών επιτυγχάνεται μέσω της πληροφόρησης που διαθέτουν οι συνεργαζόμενες με τις OVB Ελλάς και Eurenta Ελλάς εταιρείες ως πάροχοι προϊόντων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, σχετικά με τον αειφόρο χαρακτήρα τους και/ή την αειφορία των προϊόντων τους (στην παρούσα φάση θεωρείται ότι η πληροφόρηση των παρόχων προϊόντων στον χρηματοπιστωτικό τομέα σχετικά με τον συνυπολογισμό κινδύνων βιωσιμότητας είναι ακόμα σε αρχικό στάδιο, σε φάση δηλαδή εμπλουτισμού με τις απαραίτητες λεπτομέρειες προς όλους τους ενδιαφερόμενους).

Γνωστοποίηση σχετικά με την πολιτική αμοιβών κατά τον συνυπολογισμό κινδύνων βιωσιμότητας (Άρθρο 5 του Κανονισμού ΕΕ 2019/2088)

Ο υπολογισμός αμοιβών για την διαμεσολάβηση χρηματοπιστωτικών προϊόντων δεν επηρεάζεται από τους εκάστοτε κινδύνους βιωσιμότητας, ή πιο συγκεκριμένα από το εάν για κάποιο ασφαλιστικό προϊόν με επενδυτικό χαρακτήρα που προτείνεται σε πελάτη λαμβάνονται υπόψη κίνδυνοι βιωσιμότητας ή όχι.