Αποποίηση ευθύνης

Οι καθορισμένες από τον πελάτη προτιμήσεις βιωσιμότητας μπορούν να ληφθούν υπόψη στην έρευνα, επιλογή και σύσταση ενός προϊόντος μόνο στο βαθμό που οι ίδιοι οι πάροχοι προϊόντων δημοσιεύουν δεσμευτικά δεδομένα που καθιστούν δυνατή την ταξινόμηση του προϊόντος από την άποψη της βιωσιμότητας. Η δημοσίευση αυτών των δεσμευτικών δεδομένων από τους παρόχους είναι δυνατή μόνο εάν ο ευρωπαίος νομοθέτης υιοθετήσει τα λεγόμενα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα (εν συντομία RTS), με βάση τα οποία καθορίζεται εάν και σε ποιο βαθμό ένα προϊόν μπορεί να ταξινομηθεί ως βιώσιμο.

Τα εν λόγω ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα θα τεθούν σε ισχύ το νωρίτερο την 1η Ιανουαρίου 2023. Μόνο από αυτό το χρονικό σημείο και μετά θα μπορούν οι πάροχοι προϊόντων να ταξινομήσουν τα προϊόντα που προσφέρουν σύμφωνα με τα καθορισμένα κριτήρια και να περιγράψουν με σαφήνεια, εάν και σε ποιο βαθμό ένα προϊόν πληροί τα καθορισμένα κριτήρια βιωσιμότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 13 του Κανονισμού Γνωστοποίησης SFDR: Δεν λαμβάνονται υπόψη οι αρνητικές συνέπειες στους παράγοντες βιωσιμότητας κατά την παροχή συμβουλών για ασφαλιστικά και επενδυτικά προϊόντα.

Μέχρι ο πελάτης να λάβει διαφορετική πληροφόρηση από εμάς, η σύστασή μας βασίζεται στις πληροφορίες που μας παρέχονται από τους παρόχους προϊόντων, σχετικά με τα κριτήρια βιωσιμότητας των προϊόντων τους. Ως εκ τούτου, υπάρχει κίνδυνος οι συστάσεις που διατυπώθηκαν από εμάς μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2022 να μην αντιστοιχούν στα Ρυθμιστικά Τεχνικά Πρότυπα και τα δεσμευτικά κριτήρια ταξινόμησης για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας.

Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος ένα προϊόν που συνιστάται από εμάς να μην αντιστοιχεί καθόλου ή πλέον στις προτιμήσεις βιωσιμότητας που δηλώνει ο πελάτης, ή το ποσοστό των βιώσιμων επενδύσεων στο συνιστώμενο προϊόν να έχει αλλάξει. Δεδομένου ότι επίσης δεν προσφέρουμε τακτική επανεξέταση της συμμόρφωσης ενός προϊόντος μετά από την σύστασή μας, ζητάμε από τον πελάτη να επικοινωνήσει μαζί μας, εάν επιθυμεί να ελέγξει μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2022, εάν ένα προϊόν που συνιστάται από εμάς πληροί τις προτιμήσεις του για τη βιωσιμότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα που ενδέχεται στη συνέχεια να εκδοθούν.

Δήλωση προτιμήσεων βιωσιμότητας

Ως σύμβουλοι, ζητάμε επίσης τις προτιμήσεις σας αναφορικά με την βιωσιμότητα. Προσδιορίζοντας τις προτιμήσεις βιωσιμότητας, καθορίζετε σε ποιο βαθμό οι βιώσιμες οικολογικές ή/και κοινωνικές αξίες και οι αρχές της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη κατά την επένδυση του κεφαλαίου της αποταμίευσής σας. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες, οι οποίες μπορούν να συνδυαστούν μεταξύ τους.

Κατηγορία Α:

Λαμβάνοντας υπόψη «περιβαλλοντικά βιώσιμους επενδυτικούς στόχους», δηλαδή επένδυση σε μία ή περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες που θεωρούνται περιβαλλοντικά βιώσιμες δηλαδή ακολουθούν έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους περιβαλλοντικούς στόχους: Κλιματική προστασία, προστασία των υδάτων και της θάλασσας, κυκλική οικονομία, πρόληψη της ρύπανσης, προώθηση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων.

Κατηγορία Β:

Συνεκτίμηση των περιβαλλοντικά βιώσιμων και κοινωνικών επενδυτικών στόχων με παράλληλο σεβασμό στη χρηστή εταιρική διακυβέρνηση, δηλαδή επενδύσεις σε μία ή περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες που λαμβάνουν υπόψη έναν από τους περιβαλλοντικούς στόχους ή κοινωνικούς στόχους, π.χ. επενδύσεις υπέρ λιγότερο οικονομικά ή κοινωνικά προνομιούχων ομάδων του πληθυσμού, για την καταπολέμηση των ανισοτήτων, την προώθηση της κοινωνικής συνοχής ή της κοινωνικής ένταξης. Στο πλαίσιο αυτό, η χρηστή εταιρική διακυβέρνηση θα πρέπει να είναι θεμελιώδους σημασίας.

Κατηγορία Γ:

Λαμβάνοντας υπόψη τις κύριες αρνητικές επιπτώσεις σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά θέματα, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας.

Εάν αποφασίσετε ότι εκτιμάτε τη βιωσιμότητα, μπορείτε να ορίσετε αυτήν την επιθυμία με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Οι τρεις δυνατότητες δεν αποκλείονται μεταξύ τους και μπορούν να συνδυαστούν κατόπιν αίτησης.

Προαιρετικές οδηγίες

Λάβετε παρακαλώ υπόψη ότι το πεδίο εφαρμογής και η ένταση των απαιτήσεών σας ενδέχεται να επηρεάσουν την επιλογή προϊόντων.

Όπως και με τις άλλες προδιαγραφές για τις επενδύσεις σας, ισχύουν τα εξής: Οι υπερβολικά άκαμπτες απαιτήσεις μπορούν να έχουν αντίκτυπο στην πιθανή γκάμα προϊόντων που μπορούμε να σας παρουσιάσουμε.

Η συνεκτίμηση των προτιμήσεών σας για βιωσιμότητα θα μπορούσε να επηρεάσει την απόδοση της επένδυσής.

Χρήσιμοι όροι

Βιωσιμότητα

Η βιωσιμότητα μπορεί να γίνει κατανοητή ως μια μορφή οικολογικής και οικονομικής δράσης που αποσκοπεί στη διασφάλιση συγκρίσιμων ή καλύτερων συνθηκών διαβίωσης για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές – για παράδειγμα με τη διατήρηση των πόρων ή τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης.

Στα χρηματοοικονομικά και τις ασφάλειες έχει καθιερωθεί η συντομογραφία ESG για τη βιωσιμότητα.

ESG

Η συντομογραφία σημαίνει E(nvironmental), S(ocial) και G(overnance), που μεταφράζεται στα ελληνικά ως περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση.

Τα κριτήρια ESG μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό βιώσιμων προϊόντων. Μακροπρόθεσμα, οι ροές κεφαλαίων πρόκειται να ανακατευθυνθούν σε βιώσιμες επενδύσεις με βάση τα κριτήρια ESG.

Άρθρο 8 και άρθρο 9:

Προϊόν σύμφωνα με τον Κανονισμό Γνωστοποίησης SFDR

Ο κανονισμός γνωστοποίησης κάνει διάκριση μεταξύ χρηματοοικονομικών προϊόντων που προωθούν περιβαλλοντικά και/ή κοινωνικά χαρακτηριστικά (προϊόν βάσει άρθρου 8) και χρηματοπιστωτικών προϊόντων που επιδιώκουν να έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κοινωνία (προϊόν βάσει άρθρου 9). Ένα προϊόν βάσει άρθρου 9 επιτρέπεται να πραγματοποιεί μόνο "βιώσιμες επενδύσεις".

Προτιμήσεις βιωσιμότητας

Προσδιορίζοντας τις προτιμήσεις βιωσιμότητας, καθορίζετε σε ποιο βαθμό η επένδυση του κεφαλαίου σας θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη όχι μόνο τους οικονομικούς σας στόχους, τον επενδυτικό σας ορίζοντα και την προθυμία σας να αναλάβετε κινδύνους, αλλά και τις βιώσιμες οικολογικές ή/και κοινωνικές αξίες, όπως και τις βασικές αρχές της χρηστής εταιρικής διακυβέρνησης.

Παράγοντες βιωσιμότητας

Οι παράγοντες βιωσιμότητας μπορούν να αφορούν  περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταπολέμηση της διαφθοράς και της δωροδοκίας.

Στάθμη: 07/2022